Home Privacybeleid

PRIVACY POLICY Becom

Algemeen

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Becom vzw, Markiesstraat 1, 1000 Brussel   
BE 0894.199.943
 (hierna: “Becom”). 

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de Website (becom.digital of www.thedays.be of www.ecowednesday.be of www.localday.be of doorverwijzingen) en door het op deze website vermelde emailadressen verschaffen van Persoonsgegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf. 

Becom respecteert en beschermt uw persoonlijke levenssfeer. – De huidige privacy policy legt uit hoe Becom uw gegevens verzamelt en gebruikt. De policy verstrekt u trouwens informatie over de procedure die u dient te volgen. Zo informeert deze u over welke gegevens Becom over u heeft geregistreerd en hoe u moet vragen om ze in het bestand te verbeteren of zelfs te laten schrappen. Becom dankt u voor het vertrouwen dat u haar schenkt. 

Becom leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.  
 
Becom stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.  
 
De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Becom. 

Gegevens verzameld door Becom
Becom registreert de gegevens van haar leden, van haar prospecten evenals van de consumenten die een klacht bij ons hebben ingediend of zich ingeschreven hebben op de alerts van de verschillende actiedagen (ecowednesday, localday, lazysunday). In het algemeen betreft dit: 

 • Categorie 1, zonder registratie: uw IP-adres  
 • Categorie 2: uw profielnaam, wachtwoord, e-mailadres, logingegevens , adresgegevens, bedrijfsnaam, telefoonnummer 
 • Categorie 3:  bij inschrijving op onze nieuwsbrief: uw e-mailadres, naam, voornaam, eventueel bedrijfsnaam, type sector 
 • Categorie 4: via cookie: uw taal voorkeur 
 • Categorie 5: uw adresgegevens, BTW nummer naar aanleiding van het plaatsen van een bestelling. 
 • Wij registreren ook informatie over het bedrijf waarin onze leden en/of prospecten werken (bv: BTW- nummer, activiteitensector,…). 
   
  Becom kan gegevens van u (Persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren
  a. door gebruik van cookies (zie onderstaand)
  b. tijdens uw registratie en gebruik van de Websites ;
  c. door de afgifte van een visitekaartje of andere registratie op een beurs of via een persoonlijk contact.

  De Website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie verder.

Doeleinden van de verwerking 

3.1 Algemene doeleinden: 

Becom zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken: 

 • Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Becom om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;   
 • Categorie 2: het beheer van uw account op deze Website of in onze database met het oog op het gebruik van onze Onderneming en website, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd, en, indien aangegeven door u, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming; 
 • Categorie 3: het u toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;  
 • Daarnaast worden deze categorie persoonsgegevens verzameld in het kader van The Days om: 
 • De Gebruiker de Dienst aangeboden op de Website van  de specifiek day te kunnen leveren; 
 • Het doen van marktonderzoek ter verbetering van de technische en inhoudelijke kwaliteit van de Website en van de toekomstige actiedagen; 
 • Het verstrekken van informatie aan de Gebruiker, het verzenden van enkele e-mails met de verschillende Aanbiedingen voor en tijdens de de specifieke days aan de Gebruiker, opdat deze gebruik kan maken van de Aanbiedingen verstrekt door de Deelnemende Webshop en het verstrekken van informatie met betrekking tot toekomstige aanbiedingen die de Gebruiker zouden kunnen interesseren; 
 • De technische administratie van de Website te beheren; 
 • Na de gegevens anoniem te hebben gemaakt, statistieken op te maken of enquêtes uit te voeren met betrekking tot het aantal bezoeken van de verschillende onderdelen van de Website.  
 • Categorie 4: doeleinden cookies, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming; 
 • Categorie 5: de levering en facturatie van door u bestelde diensten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door u gevraagd werd. 

U bent niet verplicht om Uw Persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer U de verwerking weigert. 
  
3.2. Direct marketing: 
De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits U hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”). 
  
Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan Becom uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot Becom, haar producten en/of diensten. Becom kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door Becom bewaarde documenten. 
  
Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht. 
  
3.3. Doorgifte aan derden: 
Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van Becom, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien Becom failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van Becom geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen. 
  
Becom zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat Becom uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is. 
  
Becom zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming. 
  
3.4. Wettelijke vereisten: 
In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Becom uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Becom zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is. 

Duur van de verwerking
De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen Becom en U. 
  
 Voor consumenten die zich inschrijven voor een actiedag van The Days, bedraagt dit tot de volgende actie van The Days. Uitschrijven kan op elk moment via info@becom.digital
 
Data voor direct marketing doeleinden worden heden steeds verzameld mits opt-in. Wanneer u niet verder met Becom in dat kadert wenst te communiceren, dan kan u zich uit onze database laten verwijderen. (zie verder). 
 
Uw rechten 
5.1. Recht van toegang en inzage: 
U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Wij van Uw persoonsgegevens maken. 
  
5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking: 
U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Becom. Daarnaast heeft U steeds het recht om Ons te verzoeken Uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn. 
  
U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken. 
  
5.3. Recht van verzet: 
U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. 
  
Daarnaast heeft U steeds het recht om U te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven. 
  
5.4. Recht van vrije gegevensoverdracht: 
U beschikt over het recht om Uw Persoonsgegevens die door Ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen. 
  
5.5. Recht van intrekking van de toestemming: 
  Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om die toestemming in te trekken. 
  
5.6. Uitoefening van uw rechten: 
 U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar (info@becom.digital), per post naar Becom – Markiesstraat 1, 1000 Brussel of door gebruik te maken van het onderdeel “Contacteer ons” op de Website, mits bijvoeging van een kopie van Uw identiteitskaart. 
  
5.7. Automatische beslissingen en profiling:                  
De verwerking van Uw Persoonsgegevens omvat geen profiling en U zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen. 
  
5.8. Recht om klacht in te dienen: 
U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de GBA Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. 
  
Indien U schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kunt U een vordering tot schadevergoeding instellen. 
  
Veiligheid en vertrouwelijkheid   
6.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. 
  
6.2. In geen geval kan Becom aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens. 
  
6.3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot Uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van Uw computer, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan. 

Toegang door derden
7.1 Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen Wij toegang tot Uw persoonsgegevens aan onze werknemers en relevante softwareleveranciers. 

7.2 Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers, aangestelden en relevante softwareleveranciers, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy. 

Cookies 
8.1. Wat zijn cookies? 
Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van Becom en geplaatst op de harde schijf van Uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door Ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website. 

8.2. Waarom gebruiken we cookies? 
Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren. 
  
Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel. 
  
8.3. Soorten cookies: 
Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.

De Website gebruikt volgende cookies: 

 

 

Strikt noodzakelijke cookies

Provider

Functie

Cookies

Duur

OneTrust Cookie Consent

Deze cookies worden gebruikt door de OneTrust Cookie Consent & Website Scanning solution. Op die manier worden uw cookie instellingen opgeslaan.

 • OptanonConsent
 • OptanonAlertBoxClosed

1 jaar

Addtoany.com

Wordt gebruikt door het content network Cloudfare om betrouwbaar verkeer te identificeren.

_cfduid

1 jaar

 

Prestatiecookies

Provider

Functie

Cookies

Duur

Google Analytics

Google Analytics verzamelt informatie waarmee we interacties met onze websites kunnen begrijpen en die ervaring uiteindelijk kunnen verfijnen om u beter te kunnen dienen.

 • _ga
 • _gat
 • _gid
 • 2 jaar
 • 1 dag
 • 1 dag

 

Functionele cookies

Provider

Functie

Cookies

Duur

Addtoany.com

Werkt de teller bij voor de social sharing-functies van de website.

uvc

1 dag

 

Doelgroepgerichte cookies

Provider

Functie

Cookies

Duur

Google.com

Gebruikt door Google AdWords om mogelijke klanten te bepalen op basis van het gedrag van de bezoekers op onze website.

ads/ga-audiences

sessie

 

8.4. Uw toestemming: 
Bij uw eerste bezoek aan onze Website wordt U gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden. U kunt categorie per categorie cookies toestaan of weigeren. U kunt te allen tijde de cookie instellingen voor onze Website wijzigen via deze knop: 

Cookie Instellingen


  
U kunt de installatie van deze cookies weigeren door bij het eerste gebruik van de Website in het daartoe aangeboden pop-up scherm te kiezen voor “Cookies weigeren”. 
  
U kunt tevens cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van Uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat U van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken. 
  
Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van Uw persoonsgegevens, neem gerust contact met Ons op, hetzij per e-mail naar (info@becom.digital) per post naar Becom, Markiesstraat 1, 1000 Brussel België, of door gebruik te maken van het onderdeel “Contact” op de Website / Webshop. 
  
Meer informatie over cookies vindt u tevens op: http://www.allaboutcookies.org/ 
Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/ 

Tijdens uw bezoek aan de site van Becom, meerbepaald wanneer u het deel betreedt dat aan de leden voorbehouden wordt door een login en paswoord te vermelden, kunnen wij informatie opslaan op uw computer onder de vorm van een Cookie of van een gelijkaardig bestand. Die informatie maakt het ons mogelijk om u een betere dienstverlening te bieden. Ze licht ons in over de taal die u koos voor de site. 

Met de meeste internetbrowsers kan u de Cookies van uw harde schijf verwijderen, ze blokkeren of vragen dat de browser u van hun aanwezigheid op de hoogte brengt vooraleer ze definitief worden opgeslagen. Om meer over die functies te weten te komen, kan u de instructies lezen die verschijnen op het informatiescherm van uw browser. 

Hoe Becom contacteren? 
Becom vzw 
Markiesstraat 1 
1000 Brussel
België 

Tel : +32 496 34 12 84
Email : info@becom.digital 
Ondernemingsnummer : BE 0894.199.943

 

Algemene bepalingen

 1. Aanpassingen
  Indien Becom vzw ertoe gebracht zou worden verwerkingen uit te voeren die op dit moment niet zijn voorzien door deze Gebruiksvoorwaarden of deze Privacy Policy, contacteert zij de Gebruiker per elektronische post vooraleer zijn persoonsgegevens te hergebruiken zodat hij van deze nieuwe verwerking geïnformeerd is en om hem toe te laten dit hergebruik te weigeren.
  Indien deze Gebruiksvoorwaarden of deze Privacy Policy wordt gewijzigd, is de nieuwe versie beschikbaar op de Website en is deze nieuwe versie van toepassing vanaf het eerstvolgende bezoek van de Gebruiker aan de Website. Vanaf dat ogenblik wordt de Gebruiker geacht hiervan kennis te hebben genomen en hiermee akkoord te gaan. Het is dus van belang bij elk bezoek aan de Website de datum van aanpassing hierboven vermeld, na te gaan.
 2. Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding
  Deze Gebruiksvoorwaarden en deze Privacy Policy worden beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Gebruiksvoorwaarden en Privacy Policy.
 3. Aanvaarding
  Door de Website te bezoeken en ten laatste op het ogenblik van zijn Aanmelding, aanvaardt de Gebruiker alle bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden en deze Privacy Policy en stemt hij ermee in dat Becom vzw zijn persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met deze Privacy Policy.
 4. Taal van de Gebruiksvoorwaarden en Privacy Policy
  De oorspronkelijke taal waarin de huidige Gebruiksvoorwaarden en Privacy Policy worden opgesteld is het Nederlands. Er werden vertalingen gemaakt naar het Frans en het Engels. In geval van tegenstrijdigheid, verschil of interpretatieproblemen tussen één van deze drie versies, zal de Nederlandstalige versie voorrang krijgen en als referentie dienen.
 5. Contact
  Voor alle bijkomende inlichtingen of opmerkingen met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden, deze Privacy Policy of met betrekking tot de wijze waarop Becom vzw gegevens verzamelt kan men contact opnemen met Becom vzw op het volgend adres: bvba Becom vzw, met maatschappelijke zetel te Markiesstraat 1, 1000 Brussel, België, info@becom.digital.

Elke klacht of betwisting dient aangetekend aan het hierboven vermelde adres te worden verzonden.

Elke mededeling van Becom vzw aan de Gebruiker gebeurt via de Website of per e-mail of sms aan de Gebruiker.