Home Gebruikersvoorwaarden

Versie 12 april 2023.

Wij danken u voor uw bezoek aan de websites toegankelijk op het adres www.thedays.be met als actiewebsites ecowednesday.be ; localday.be ;  “deze Websites”, worden beheerd door Becom vzw, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Markiesstraat 1,  België, met ondernemingsnummer, BE  0894.199.943 hierna “Becom vzw”.

Lees aandachtig deze Gebruiksvoorwaarden en Privacy Policy. Deze Gebruiksvoorwaarden en Privacy Policy bepalen de voorwaarden voor de toegang tot en het gebruik van de Websites en de privacy regels die op de Websites gelden.

Bij uw aanmelding als webshop of handelaar (hierna de “Aanmelding”) voor het verkrijgen van een account (hierna de “Account”) en vervolgens ook deelname aan Eco Wednesday of Local Day zal u gevraagd worden te bevestigen dat u kennis genomen heeft van deze Gebruiksvoorwaarden en Privacy Policy en dat u de inhoud ervan als bindend aanvaardt. Uw bezoek aan de Website, uw Aanmelding tot het verkrijgen van uw Account en elke promotie of actie (hierna de “Aanbieding” genoemd) op de Eco Wednesday of Local Day impliceren in ieder geval de kennisname en de aanvaarding van deze Gebruiksvoorwaarden en Privacy Policy.

Algemeen

Opzet van de Website
1.1. Eco Wednesday en Local Day zijn Websites die deel uitmaken van de organisatie van de The Days (hierna ” The Days ”  genoemd) die beoogt om e-commerce als volwaardig verkoopkanaal te promoten bij de consumenten in een respectievelijke thematiek van maatschappelijk verantwoord, betrouwbaar en lokaal verkopen online en die aan de deelnemende webshops (hierna de “Deelnemende Webshops”) de kans geeft om zichzelf in de kijker te zetten in elk van deze thematieken. Elke Deelnemende Webshop zal tijdens een aantal specifieke dagen per jaar een speciale Aanbieding ter beschikking stellen aan de bezoekers. [S-S1] Door de Website te consulteren en zich desgevallend op de Website aan te melden, worden de bezoekers Gebruikers van de Website. Door de Aanmelding vraagt de Gebruiker een e-mail te ontvangen om op de hoogte gehouden te worden van mogelijk aankomende Aanbiedingen van de Deelnemende Webshops, waarvan hij tijdens de verschillende edities van The Days zal kunnen genieten. [S-S2] Sommige Aanbiedingen zijn verkrijgbaar mits gebruik van een Voordeelcode, die eveneens samen met de Aanbieding van de Deelnemende Webshop zal gepubliceerd worden op de verschillende actie Websites

1.2. Deelname staat gratis open voor webshops die het Becom label dragen of een label aanvroegen in het jaar voorafgaand aan the Days en/of voor handelaren die klant zijn bij bpost, Sodexo, MyShopi of Combel. Deelnemers die het inschrijvingsbedrag van 99€ per actiedag betalen kunnen eveneens deelnemen aan The Days. Het is enkel met betrekking tot deze welomschreven Deelnemende Webshops dat Gebruikers speciale Aanbiedingen kunnen verkrijgen. De lijst met Deelnemende Webshops is consulteerbaar op de Actiewebsites of op de website van The Days voor de eerstevolgende actiedag. Webshops die niet in deze lijst zijn opgenomen zijn geen officiële deelnemers [S-S3] van The Days en Becom vzw staat onder geen enkel beding in voor de vorm of inhoud van het eventuele aanbod van zulke Webshops.

Toepasselijkheid en bindende kracht 
2.1. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de Website, zowel op consultaties van de inhoud ervan als op de Aanmelding, het verkrijgen van een Account, de ontvangst van een e-mail met betrekking tot de Aanbiedingen van de Deelnemende Webshops en op het raadplegen van een Voordeelcode gepubliceerd op de Website.

2.2. Elke Gebruiker verklaart door zijn bezoek aan de Website kennis genomen te hebben van deze Gebruiksvoorwaarden en deze Privacy Policy en de inhoud ervan als bindend te aanvaarden.

Definities 
In het kader van de huidige Gebruiksvoorwaarden en Privacy Policy hebben de volgende woorden telkens de hierna vermelde betekenis:

“Account”: de persoonlijke gebruiksrekening die door de Website wordt aangemaakt na registratie en invullen van het Aanmeldingsformulier door de Gebruiker.

“Aanbieding”: een speciale korting of promotie op een dienst of product, een gezamenlijk aanbod, een monster of een geschenk dat slechts gedurende The Days door een Deelnemende Webshop wordt aangeboden volgens de voorwaarden uitsluitend bepaald door de Deelnemende Webshop en dat eventueel ook door de Gebruiker kan worden verkregen mits gebruik van een Voordeelcode die samen met de Aanbieding wordt gepubliceerd op de Website of door door te klikken op het product of dienst en dit rechtstreeks op de website van de deelnemende handelaar of webshop aan te kopen.

“Aanmeldingsformulier”: het (elektronisch) formulier waarmee een Gebruiker zich aanmeldt op de Website en inschrijft voor de “alert” communicatie.

“Content”: de gratis ter beschikking gestelde informatie op de Website bestaande onder meer uit editoriaal nieuws of andere informatie betreffende The Days alsook Voorstellingen en Aanbiedingen van de Deelnemende Webshops.

“Becom vzw” met met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Markiesstraat 1, België, met ondernemingsnummer, BE 0894.199.943, is bedenker en eigenaar van The Days. Het platform van The Days is daarentegen eigendom van Stepstools, dat dit in licentie ter beschikking stelt van Becom vzw.

“The Days” is het concept van Becom vzw onder de naam van “The Days” met als doel om e-commerce te promoten bij de consument als volwaardig verkoopkanaal en om de Deelnemende Webshops de kans te geven om zichzelf in de kijker te zetten.

“Deelnemende Webshops”: reissites, ticketing sites, abonnementsites, (software) services en allerlei soorten webshops die fysieke, downloadbare producten/diensten in België leveren, die de algemene deelnamevoorwaarden van de The Days hebben aanvaard en goedgekeurd en die ter gelegenheid van The Days een speciale Aanbieding aan de Gebruikers zullen aanbieden volgens de door hen bepaalde voorwaarden. De Deelnemende Webshops zijn opgenomen in een lijst beschikbaar op de Website.

“Dienst”: de door Becom vzw aan de Gebruiker aangeboden gratis dienst, bestaande uit een online toegankelijke softwaretoepassing voor de toegang tot informatie over de Deelnemende Webshops alsook tot links naar hun websites, eventuele voordeelcodes, productpromotie en naar hun op The Days beschikbare Aanbiedingen, zoals omschreven wordt op de Website.

“Gebruiker”: de natuurlijke persoon die gebruik maakt van de Website.

“Gebruiksvoorwaarden”: deze Gebruiksvoorwaarden, waarin de toegang tot en het gebruik van de Website en de Privacy Policy geregeld zijn.

“Persoonsgegevens”: de gegevens waarmee een Gebruiker toegang krijgt tot de communicatie van Becom vzw op de Website om voordeelcodes te kunnen verzoeken.

“Voordeelcode”: de code die de Gebruiker kan raadplegen op de Website en die gepubliceerd wordt samen met de Aanbieding die door gebruik van de voordeelcode kan worden bekomen op de The Days volgens de specifieke voorwaarden van de Deelnemende Webshop. Elke voordeelcode stemt slechts overeen met één enkele Aanbieding van een specifieke Deelnemende Webshop en kan slechts éénmalig en voor die specifieke Deelnemende Webshop gebruikt worden.

“Voorstelling”: de omschrijving van een Deelnemende Webshop, die een logo, link en screenshot van de website van de Deelnemende Webshop inhoudt, evenals de Aanbieding die de Deelnemende Webshop zal doen op The Days.

“Website”: de website van The Days gecreëerd door Stepstools in opdracht van Becom vzw op de internetadressen www.thedays.be

“ActieWebsites”: de website van The Days gecreëerd door Stepstools in opdracht van Becom vzw op de internetadressen  localday.be ecowednesday.be (en aanverwante redirects)

Gebruikers 
4.1. Het gebruik van de Website, de Aanmelding erop en het verkrijgen van een voordeelcode door Gebruikers zijn gratis.

Becom vzw behoudt zich het recht voor om de Account van elke Gebruiker die de huidige Gebruiksvoorwaarden en Privacy Policy van de Website niet naleeft, eenzijdig, onmiddellijk, definitief en zonder voorafgaande verwittiging af te sluiten.

4.2. De Gebruiker garandeert bij aanvaarding van huidige Gebruiksvoorwaarden de volle leeftijd van 18 jaar bereikt te hebben. Becom vzw behoudt zich het recht voor om elke Account die blijkt toe te behoren aan een minderjarige eenzijdig, onmiddellijk, definitief en zonder voorafgaande verwittiging af te sluiten.

 

Gebruikersvoorwaarden

Registratie op de Website 
1.1. Om de aankondigende e-mails te ontvangen ter verwittiging van The Days met een overzicht van de Aanbiedingen van de Deelnemende Webshops, dient de Gebruiker zijn Persoonsgegevens in te vullen op het Aanmeldingsformulier ter beschikking op de Website. Het Aanmeldingsformulier dient volledig en waarheidsgetrouw ingevuld te worden.

1.2. Het is Gebruikers niet toegestaan gebruik te maken van andermans identiteit, van proxy’s en tijdelijke e-mailadressen.

1.3. Bij de Aanmelding dient de Gebruiker zich door het aankruisen van het daartoe voorziene vakje akkoord te verklaren met de huidige Gebruiksvoorwaarden en Privacy Policy van de Website.

1.4. Becom vzw behoudt zich het recht voor om de Aanmelding al dan niet te aanvaarden. De Aanmelding kan onder meer, maar niet uitsluitend, geweigerd worden om volgende redenen:

 • De Gebruiker verstrekt niet de gevraagde gegevens voor identificatie of verstrekt onvolledige of onjuiste gegevens ervoor;
 • De Gebruiker tracht zich meerdere malen aan te melden door gebruik te maken van verschillende namen;
 • De Gebruiker maakt gebruik van andermans identiteit;
 • De Gebruiker komt één of meerdere in deze Gebruiksvoorwaarden gestelde verplichtingen niet na of liet zulks in het verleden na of Becom vzw kan redelijkerwijze aannemen dat hij een dergelijke verplichting niet zal nakomen;
 • Elke andere reden op grond waarvan Becom vzw redelijkerwijze kan oordelen dat de Aanmelding niet aanvaard kan worden.

1.5. Vanaf het ogenblik dat zijn Aanmelding compleet is, heeft de Gebruiker zich ingeschreven om aankondigde e-mails te ontvangen op de dagen voor en tijdens The Days met vermelding van de Aanbiedingen van de Deelnemende Webshops.

De Gebruiker kan door een eenvoudig bezoek aan de Website op één van The Days de Voordeelcode terugvinden die eventueel verbonden is aan een Aanbieding van een Deelnemende Webshop. Er is niet voor alle Aanbiedingen een Voordeelcode vereist, dit hangt louter af van de specifieke voorwaarden verbonden aan de Aanbiedingen en die elke Deelnemende Webshop zelf bepaalt. Het voordeel kan dan ook vaak rechtstreeks verkregen worden door te klikken op een in promotie zijnd product en door dit aan te kopen op de website van de handelaar zelf.

 

De Aanbiedingen en Voordeelcodes 
2.1. De door Deelnemende Webshops aangeboden Aanbiedingen, waarvan de Gebruikers kunnen genieten eventueel door gebruik van Voordeelcodes, worden pas bekend gemaakt aan alle Gebruikers per e-mail of andere mediakanalen op de dag zelf van The Days.

2.2. De Aanbiedingen zijn uitsluitend geldig op The Days. In specifieke gevallen wordt de actie verlengd voor gebruikers van partners. Bvb een extra dag voordelen voor Sodexo klanten.

2.4. Om op the Days van een Aanbieding te kunnen genieten, dienen Gebruikers te klikken op de links voorzien op de Website naar de websites van de Deelnemende Webshops, of zich rechtstreeks te begeven naar de website van de Deelnemende Webshop en desgevallend gebruik te maken van de Voordeelcode.

De websites van de Deelnemende Webshops zijn geen eigendom van en worden geenszins beheerd door Becom vzw. Ondanks het feit dat elke webshop werd bekeken door Becom  vzw, toch kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze websites, noch voor de beschikbaarheid van de Aanbieding of de voorwaarden daaraan verbonden, aangeboden door de Deelnemende Webshop op the Days, noch voor de juistheid of werkzaamheid van de Voordeelcode, de inhoud van de verkoopsvoorwaarden, gebruiksvoorwaarden en privacy policy van deze Deelnemende Webshops, van de levering, de garantie of enig ander aspect van de transactie tussen de Gebruiker en de Deelnemende Webshop. Evenmin is Becom vzw aansprakelijk voor de inhoud van deze webshops en voor de gebeurlijke inbreuken die op deze websites gemaakt zouden kunnen worden op de rechten van derden.

Echter, indien een label dragende webshop niet zou voldoen aan of de verificatieregels van Becom zou overtreden, dan behoudt Becom het recht hun certificaat en label in te trekken. De Gebruiker kan trouwens omtrent inbreuken op de certificatieregels van Becom klacht indienen op https://becom.digital/nl/consumers-complaints/

2.5. Becom vzw behoudt zich het recht voor om naar eigen interpretatie en goeddunken Gebruikers te waarschuwen, tijdelijk of definitief de toegang tot de Website te ontzeggen door middel van een IP-ban of zelfs de toegang op de Website tot de link naar een aparte pagina van een specifieke Deelnemende Webshop, de link naar de website van een bepaalde Deelnemende Webshop of naar een bepaalde specifieke Aanbieding van een Deelnemende Webshop op de The Days te ontzeggen.

De ontzegging kan onder meer, maar niet uitsluitend, plaatsvinden om volgende redenen:

 • De Gebruiker heeft zich onvolledig of onjuist geregistreerd of hij heeft het Aanmeldingsformulier onvolledig of onwaardheidsgetrouw ingevuld;
 • De Gebruiker heeft zijn identificatiegegevens aan een derde overgemaakt;
 • De Gebruiker maakt gebruik van andermans identificatiegegevens;
 • De Gebruiker tracht specifiek voor een bepaalde Deelnemende Webshop toegekende Voordeelcodes te gebruiken voor een andere Deelnemende Webshop;
 • De Gebruiker komt een in deze Gebruiksvoorwaarden gestelde verplichting niet na of liet zulks in het verleden na, of Becom vzw kan redelijkerwijze aannemen dat hij een dergelijke verplichting niet zal nakomen;
 • Elke andere reden op grond waarvan Becom vzw redelijkerwijze kan oordelen dat de toegang dient ontzegd te worden;

2.6. Becom vzw heeft niet de verantwoordelijkheid de verhouding tussen de Deelnemende Webshops en de Gebruikers te monitoren en is dan ook niet aansprakelijk voor de inhoud van de Aanbiedingen van de Deelnemende Webshops, noch voor de houding van de Gebruiker of Deelnemende Webshop. Becom vzw kan echter wel op elk ogenblik wanneer zij kennis neemt of krijgt van een inbreuk op de huidige Gebruiksvoorwaarden, de algemene deelnamevoorwaarden, op een geldende wet of op de rechten of belangen van derden, van een Deelnemende Webshop of van Becom vzw zelf door een Deelnemende Webshop beslissen om naar eigen inzicht en discretie de Voorstelling en link naar deze Deelnemende Webshop te verwijderen, bijvoorbeeld indien Becom vzw van mening is dat de Aanbieding in strijd is met de voorwaarden voor deelname aan een actiedag, de goede zeden, discriminerend is, de persoonlijke levenssfeer van iemand schendt, de werking van de Website kan verhinderen, oproept tot geweld of illegaal gedrag of inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten en nabuurrechten) van anderen.

Indien een dergelijke of enige andere inbreuk door een Deelnemende Webshop werd begaan, behoudt Becom vzw zich het recht voor om de Account van deze Deelnemende Webshop eenzijdig, onmiddellijk, definitief en zonder voorafgaande verwittiging af te sluiten en/of de toegang tot de Website en/of de Aanbiedingen te ontzeggen, behoudens een eventuele rechtsvervolging.

2.7. De Gebruiker vrijwaart Becom vzw tegen elke aanspraak van Deelnemende Webshops, overheden of derden wegens inbreuken van welke aard ook en zal Becom vzw geheel vergoeden voor elke schade die zij zou lijden ingevolge het optreden van de Gebruiker.

 

Aansprakelijkheidsbeperkingen
3.1. Becom vzw besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de Content van haar Website. Deze Content is echter onderhevig aan wijzigingen, kan te allen tijde verwijderd worden en wordt ter beschikking gesteld van de Gebruiker zonder expliciete of impliciete garanties omtrent de correctheid ervan. Becom vzw is niet aansprakelijk voor schade ingevolge het gebruik van de Content op haar website, ongeacht of deze correct of incorrect bleek, noch voor schade die wordt veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze Content.

3.2. Becom vzw benadrukt dat zij niet de auteur is van de Voorstellingen en Aanbiedingen van de Deelnemende Webshops en dat zij niet aansprakelijk is voor de inhoud ervan.

Becom vzw garandeert niet dat de Voorstellingen en Aanbiedingen op haar pagina’s geen inbreuk plegen op geldende wetten of op de rechten en belangen van Gebruikers, Deelnemende Webshops of derden, noch dat deze correct, volledig en up-to-date zijn. Becom vzw wijst alle aansprakelijkheid af voor de inhoud van de Voorstellingen en Aanbiedingen die afkomstig zijn van de Deelnemende Webshops en die niet correct zouden blijken te zijn of die in strijd zouden blijken te zijn met de rechten van derden, met geldende strafwetten of met de openbare orde en de goede zeden. Indien de Gebruiker of de Deelnemende Webshop de aanwezigheid van zulke inhoud vaststelt, dient hij Becom vzw hiervan onverwijld op de hoogte te stellen, zodat Becom vzw de gepaste maatregelen kan nemen.

Uitsluitend de Deelnemende Webshop die de Voorstelling of de Aanbieding heeft geplaatst, is bijgevolg aansprakelijk voor de inhoud van deze Voorstelling of Aanbieding en de eventueel daaruit voortvloeiende claims of juridische gevolgen. De Deelnemende Webshop zal Becom vzw schadeloosstellen en vrijwaren voor elke claim tot schadevergoeding en alle daarmee gepaard gaande kosten uitgaande van Gebruikers of derden en die voort vloeit uit een inbreuk verbonden aan de inhoud van de Voorstelling of Aanbieding waarvoor de Deelnemende Webshop uitsluitend aansprakelijk is.

3.3. Becom vzw wijst eveneens alle aansprakelijkheid af voor de uitvoering van Aanbiedingen die door de Deelnemende Webshops worden gedaan.

Becom vzw komt niet tussenbeide en is geen partij in de verhouding tussen Gebruikers en Deelnemende Webshops, noch aan de eventuele overeenkomst die tussen hen zou tot stand komen. Becom vzw is bijgevolg niet aansprakelijk voor de geschillen tussen Gebruikers en Deelnemende Webshops, noch voor de inhoud van de bovenvermelde overeenkomst, noch voor de interpretatie of uitvoering ervan.

Becom vzw wijst alle aansprakelijkheid af indien:

 • de Deelnemende Webshops hun Aanbiedingen of andere verplichtingen ten opzichte van de Gebruiker niet uitvoeren;
 • de Deelnemende Webshops de voorgestelde voorwaarden van hun Aanbiedingen wijzigen of niet respecteren;
 • de Aanbieding, na aanvaarding ervan door de Gebruiker maar vóór uitvoering door de Deelnemende Webshop wordt ingetrokken, ongeacht of deze intrekking afhankelijk is van een voorafgaande verwittiging of opgave van een geldige reden;
 • de prijs van de Aanbieding na de aanvaarding door de Gebruiker van deze Aanbieding stijgt, ongeacht of deze prijsstijging afhankelijk is van een voorafgaande verwittiging of opgave van een geldige reden;
 • de Aanbieding of de eventuele daarmee gepaard gaande aankoop misleidend zou zijn of een inbreuk zou vormen op de Wet van 6 april 2010 op de Marktpraktijken en Consumentenbescherming;
 • de Deelnemende Webshops een inbreuk zouden plegen op enige andere geldende wetten of voorschriften of op de rechten of belangen van Gebruikers, andere Deelnemende Webshops of derden;
 • elk probleem dan ook dat zich voordoet in de verhouding tussen Deelnemende Webshops en Gebruikers.

Met andere woorden, zodra de Gebruiker op de link naar de website van een Deelnemende Webshop heeft geklikt, ontstaat een nieuwe verhouding tussen deze Gebruiker en deze Deelnemende Webshop, waaraan Becom vzw vreemd is en waarvoor zij niet aansprakelijk is.

3.4. Becom vzw stelt alles in werking om een toegang te verlenen tot haar Website 24u op 24 en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kan Becom vzw evenwel geen ononderbroken toegang en dienstverlening garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbreking of verstoring van de toegang of de dienstverlening, stelt Becom vzw alles in werking om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of verstoringen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen in hoofde van Becom vzw, zelfs indien ze op the Days gebeuren. Zij geven in geen enkel geval aanleiding tot het verschuldigd zijn van enige schadevergoeding of sanctie.

3.5. De websites, inbegrepen de websites van de Deelnemende Webshops, waarnaar gebeurlijke koppelingen verwijzen, worden niet door Becom vzw beheerd, gehost of onderhouden. Becom vzw is niet aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke websites, noch voor de koppelingen die daarop voorkomen of wijzigingen en updates die van dergelijke websites worden doorgevoerd.

Becom vzw besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de aanwezigheid van de links naar de websites van de Deelnemende Webshops op de Website en aan de behoorlijke publicatie van de Aanbiedingen en de Voordeelcodes en het tijdig verzenden van de e-mails. Becom vzw kan echter niet garanderen dat deze links te allen tijde werken, evenmin op The Days. Becom vzw kan evenmin garanderen dat de e-mails die zij zal verzenden aan de Gebruiker tijdig en goed toekomen en leesbaar zijn. Becom vzw is evenmin aansprakelijk voor de juistheid van de Aanbiedingen of Voordeelcodes die zij publiceert op haar Website. In geval van normaal aanvaardbare verstoring van de werking van deze links of e-mailverkeer, doet Becom vzw alles mogelijk om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dit kan in geen geval aanleiding geven tot het verschuldigd zijn van enige schadevergoeding of sanctie in hoofde van Becom vzw.

3.6. Becom vzw garandeert geenszins dat de door Gebruikers per e-mail gestuurde berichten niet onderschept, misbruikt of gewijzigd kunnen worden door derden. Becom vzw is evenmin aansprakelijk voor (de gevolgen van) het niet of niet tijdig ontvangen en/of verwerken van aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten.

Goed en veilig gebruik van de Website
De Deelnemende Webshop verbindt er zich toe bij zijn Aanmelding en bij het gebruik van de Website om:

 • De Website te gebruiken in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden en de Privacy Policy van de Website;
 • Zich als een verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruiker te gedragen;
 • Geen handelingen te verrichten die Becom vzw, op welke wijze dan ook, kunnen schaden;
 • Niet ingeschreven te zijn op de Website onder verschillende logins;
 • Persoonsgegevens over te maken die correct, up-to-date, nauwkeurig en volledig zijn;
 • Zich geen identiteit van een andere persoon of entiteit toe te eigenen en geen valse (vennootschaps)naam te gebruiken;
 • Geen code of login in te brengen die hem niet toebehoort;
 • Er zo goed mogelijk over te waken dat zijn code en login geheim blijven en niet gebruikt worden door een derde;
 • Elk niet toegestaan gebruik van zijn code en login onmiddellijk te melden aan Becom vzw;
 • Elke, zelfs potentiële, inbreuk op de veiligheid van de Website of op de rechten van derden onmiddellijk te melden aan Becom vzw;
 • De technische veiligheidsmaatregelen ingesteld op de Website alsook de code en login niet te schenden, te kopiëren, te verspreiden, te verkopen, over te maken aan derden of zelf te gebruiken;
 • Op geen enkele wijze de toegang tot en het gebruik van de Website te verstoren;
 • Zijn gegevens, zijn software en zijn informatica- en telecommunicatie-installaties op gepaste wijze tegen virussen en alle andere mogelijke risico’s, waaronder het kraken van de computer, te beschermen.

Intellectuele eigendom 
Becom vzw is de exclusieve rechthebbende of rechtverkrijgende van het geheel van de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de Website en de aangeboden Dienst. De Gebruiker verbindt zich ertoe op geen enkele wijze en onder geen enkele vorm dan ook het geheel van elementen waaruit de Website bestaat, of een deel ervan, te kopiëren, te bewerken, uit te baten of door te verkopen of op enige andere wijze te gebruiken. Deze elementen zijn onder andere het merk, de teksten, de software, de databases, de formulieren, de handelsnamen, de productnamen, de logo’s, de grafische elementen en illustraties, de grafieken, de muziek, de kleurcombinaties, de slogans, de lay-outs en bladschikkingen en elk ander voor bescherming in aanmerking komend element van de Website en de Dienst.

Deelnemen als webshop 
6.1 Hoe neem ik deel als webshop of handelaar?

Inschrijven kan op www.thedays.be.

Je betaalt 99€ per actiedag.

of

Je bent een Becom labeldrager of je bent hiervoor in aanvraag. Dan is deelname gratis. Nog geen lid van Becom? Vraag dan je label aan op becom.digital

Je bent business klant van Sodexo, bpost, bdmyshopi of Combel. Deelname is in dat geval eveneens gratis. Bij inschrijving op www.thedays.be duid je aan of je klant bent bij 1 van bovenstaande bedrijven. Becom behoudt zich het recht dit te controleren met de desbetreffende partijen en zal indien onterecht gebruik gemaakt wordt van deze optie, de deelname retro-actief doorfactureren aan 99€ + 100€ administratiekost.

Bij deelname ontvang je een ‘webshop login’ op jouw account, raadpleegbaar op www.thedays.be. Je ontvangt hiervoor een paswoord en login. Deze account is naderhand raadpleegbaar op www.thedays.be.

Volg daarna de aangegeven stappen. Op elk van de actiedagen zijn er specieke randvoorwaarden voor deelnemende webshops en hun aanbiedingen die gelden.

 1. Eco Wednesday 17/05/2023
  Doelstelling eco Wednesday. Het promoten van bedrijven en producten met een duurzaam karakter.
  Daarom worden volgende extra randvoorwaarden opgelegd:
  Producten en diensten die worden aangeboden op Eco Wednesday zijn producten of diensten die beschouwd worden als duurzaam. Bij twijfel baseert Becom zich op volgende lijst (producten goedgekeurd in kader van het gebruik van ecocheques: https://www.myecocheques.be/index-nl.html) of op het beschikbaar zijn van een geldig en geloofwaardig ecolabel.
 2. Local Day 24/11/2023
  Op Local Day wordt de lokale handel gepromoot. Met lokale handel worden Belgische Webshops of handelaren bedoeld.
  Daarom worden volgende extra randvoorwaarden opgelegd:
  Deelnemende webshops dragen bij tot de Belgische economie en beschikken en verkopen via een Belgisch btw-nummer
  Deelnemende webshops beschikken over één of meerdere Belgische vestigingen. Hun origine is eveneens Belgisch.
  Bij twijfel over de lokaliteit heeft Becom ten allen tijde het recht om webshops of handelaren deelname te weigeren.

6.2 Hoe werkt het?

The days zullen een 10-tal dagen op voorhand worden aankondigd en bekend maken via grootscheepse mediacampagne. Je kan natuurlijk ook je klanten rechtstreeks uitnodigen om zich te registreren of op de dag zelf te komen kopen bij jou. Becom helpt je met je advertentiemateriaal en bezorgt je hiervoor het logo van de actiedag en bijhorende visual.

6.3 Waakhond over je kortingen

Dankzij jouw super-deals kunnen the days niet meer stuk! Want ook daar waakt Becom over: bij het indienen van je actie, krijg je snel te horen van de Becom jury of je aanbieding exclusief en sterk genoeg is. Dit gebeurt door je aanbiedingen te publiceren. We verwachten natuurlijk alleen de beste deals.

6.4 Waaraan moeten je aanbiedingen nog voldoen?

Je aanbod mag niet ingaan tegen de wet.

Je aanbod moet geldig zijn voor Belgische gebrukers.

Je aanbod moet voldoende sterk zijn (hoge korting of hoog absoluut bedrag) om te mogen deelnemen.

Het Becom team heeft dan ook het recht een aanbieding te weigeren wanneer deze onvoldoende op bovenstaande punten scoort of wanneer je niet aan de voorwaarden onder punt 6.1. voldoet.

6.5 Welke promoties kan ik voeren en hoe kondig ik ze aan?

Wees creatief en doelbewust. Gebruik je owned media en je eigen webshop om actie te voeren. Na je inschrijving bezorgen we je een toolkit met allerlei tips & tricks.

6.6 Need to knows

 • Je kan ten alle tijden je gegevens veranderen via je persoonlijke login. Ondervind je hier problemen mee? Neem gerust contact op met info@becom.digital
 • Meer vragen? Contacteer  ons via info@becom.digital of via +324/96.34.12.84
 • Ons adres. Markiesstraat 1, 1000 Brussel, België.